Sveiki atvykę į Manodienynas.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Manodienynas.lt sistemos funkcionalumais.

Šioje skiltyje kuriami ir matomi jau sukurti mokytojų pavadavimai. 

Norint sukurti naują pavadavimą, spaudžiate „Sukurti naują pavadavimą“, pasirenkate pavaduojamą mokytoją, pavaduojantį mokytoją, pažymite grupę/grupes, kurios bus pavaduojamos bei pasirenkate datas nuo/iki, kuriuo laikotarpiu bus pavadavimas ir spaudžiate „Išsaugoti“.

Pavadavimo laikotarpiu, pavaduojantis mokytojas savo paskyroje mato priskirtų grupių dienynus ir gali juos pildyti/koreguoti.

Šioje skiltyje rodomi priskirti klasių vadovai, taip pat galima priskirti ir papildomus vadovus.

Spaudžiate „Pridėti naują klasės vadovą“, iš sąrašo išsirenkate norimą mokytoją ir spaudžiate „Pridėti“. Papildomas klasės vadovas, turės klasės vadovo rolę ir visas klasės vadovo funkcijas.

Šioje skiltyje kuriami direktoriaus įsakymai.

Mokinį iš mokyklos naikina direktoriaus įsakymai: “Įsakymas dėl išvykimo”“Įsakymas dėl mirties”“Įsakymas dėl mokinio pašalinimo”.

“Įsakymas dėl akademinių atostogų” mokinį padaro neaktyviu, mokinys lieka skiltyje “Mokinių duomenys”.

Kuriant naują įsakymą, spaudžiate „Sukurti naują įsakymą“. Tuomet pasirenkate įsakymo tipą, įrašote įsakymo numerį ir datą, įsigaliojimo datą, įsakymo tekstą, pažymite reikiamą klasę/klases ir pažymite reikiamus mokinius, kuriems skirtas įsakymas. Viską suvedę ir pažymėję, spaudžiate „Patvirtinti“.

Šioje skiltyje mokyklos dienyno administratorius gali užrakinti duomenis, kad nebūtų galima jų koreguoti, taip pat nurodyti pažymių vedimo/koregavimo atgaline data dienų skaičių, bei papildomų pavadavimo dienų skaičių. Jeigu įrašytas 0, šiose skiltyse apribojimų nėra.

Norint vesti pusmečius/trimestrus, sistemų administratorius turi suteikti/atimti teisę, nužymėdamas/pažymėdamas varnelę ties norimu pusmečiu/trimestru.

Įrašius vertinimą pusmečių/trimestrų skiltyje, vertinimai automatiškai užsirakina tos pačios dienos vidurnaktį ir jų koreguoti nebegalima.  Mokiniams, kuriems nebuvo įrašyti vertinimai, duomenų laukeliai nėra užrakinami ir galima rašyti vertinimus visą laikotarpį, kol yra įjungta galimybė vesti atitinkamo laikotarpio vertinimus.

Duomenų užrakinimo skiltyje (sistemų administratoriui) rodomos visos grupės/mokomieji dalykai esantys mokykloje. Jeigu grupėje yra išvestų duomenų, ties tuo dalyku rodoma varnelė, o paspaudus ant tos grupės matomas mokinių sąrašas, kurie joje mokosi ir kuriems yra užrakintas išvestas vertinimas.

Norint koreguoti išvestą įvertinimą, reikia kreiptis į sistemų administratorių, nes tik jis gali vėl suteikti galimybę koreguoti vertinimą.

Atrakinimo veiksmai:

  1. Paspausti ant grupės/dalyko pavadinimo
  2. Pasirinkti mokinį/-ius kuriems reikia atrakinti galimybę koreguoti vertinimą (turi nusiimti varnelė)
  3. Spausti „Išsaugoti“.

Mokytojui, pakoregavus atrakintą vertinimą ir vėl išsaugojus, išsiunčiamas sisteminis vidinis laiškas sistemų administratoriui, mokiniui, tėvams ir dalyko mokytojui su informacija, koks mokytojas, kokioje grupėje, kokiu laiku ir kokiam mokiniui koregavo vertinimą ir iš kokio į kokį vertinimą buvo keičiama.

Šioje skiltyje galite suvesti atostogų datas. Spauskite „Pridėti atostogų laiką“, įrašykite atostogų pavadinimą, laikotarpį nuo/iki, spaudžiate „Pridėti“.

Šioje skiltyje galite sukurti pagrindinių mokomųjų dalykų atšakas. Iš sąrašo pasirinkite dalyką ir  įrašykite pavadinimą.

Galite pažymėti varnelę, jeigu nenorite jog šio dalyko vertinimai būtų rodomi pažymių knygelėse ar būtų rodoma ataskaitose.

Taip pat galite pasirinkti sumuoti įrašus, jeigu kuriamas dalykas bus vertinamas valandomis, o ne pažymiais.

Supildę informaciją, spaudžiate „Sukurti“.

Šioje skiltyje matomi pagrindinių vertinimų žymėjimai dienynų pildymui. Taip pat galite susikurti ir papildomus individualius vertinimus. Labai atsakingai kurkite naujus įvertinimų tipus, nes ištrinti jų negalima.

Norėdami sukurti naują, spaudžiate Pridėti naują vertinimo tipą“, įrašykite pavadinimą, trumpinį ir spaudžiate „Išsaugoti“.

Šioje skiltyje turite suvesti pusmečių/trimestrų datas nuo/iki visoms klasėms. Taip pat būtina nurodyti ir visų mokslo metų pradžios ir pabaigos datas, nes kitu atveju negalėsite generuoti ataskaitų su metiniais įvertinimais.

Šioje skiltyje matomi pagrindinių vertinimų žymėjimai  pusmečių ir trimestrų vedimui. Taip pat galite susikurti ir papildomus individualius vertinimus. Labai atsakingai kurkite naujus įvertinimų tipus, nes ištrinti jų negalima.

Norėdami sukurti naują spaudžiate „Pridėti naują vertinimo tipą“, įrašote pavadinimą, trumpinį ir spaudžiate „Išsaugoti“.

Šioje skiltyje galite suvesti, kiek atsiskaitomųjų darbų (kontrolinių, savarankiškų ar projektinių) gali būti klasei per dieną. Nustatyti galite arba visoms klasėms vienodai arba suvedinėti kiekvienai klasei atskirai.

Spaudžiate „Pridėti“, pasirenkate kurioms klasėms galios ir įrašote atsiskaitomųjų darbų skaičių. Jeigu tą dieną mokytojai norės sukurti daugiau atsiskaitomųjų darbų negu yra nurodyta nustatymuose, jie matys  pranešimą, kad to padaryti negalima.

Šioje skiltyje galima įkelti ir matyti visus kitų įkeltus failus, skirtus Jums.

Įkeliant failą reikia nurodyti jo pavadinimą, priskirti kategoriją iš sąrašo arba sukurti naują  spaudžiant „Sukurti naują kategoriją“.

Taip pat reikia pasirinkti, kas galės matyti įkeltą failą bei prisegti norimą failą.

Spauskite „Atnaujinti MR duomenis“. Importavimas gali užtrukti kelias minutes. Atsinaujinus puslapiui, apačioje matysite visų klasių sąrašą. Šalia kiekvienos klasės prierašas „Nauja“ nurodo, kuri klasė yra nauja. Klasės su prierašu „Peržiūrėti“ jau yra importuotos į e. dienyną. Norėdami importuoti naujos klasės duomenis, spauskite mygtuką „Importuoti“. Tuomet statusas pasikeičia į „Importuota” ir Jūs galite patikslinti klasės informaciją.

SVARBU! Atkreipkite dėmesį, jog prieš importuodami visą klasę, turite nustatyti tos klasės ugdymo programą (sąrašą rasite šalia mygtuko „Importuoti“). Vėliau ugdymo programą galėsite pakoreguoti per e. dienyno meniu punktą „Klasių duomenys“. 

Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“ Jums atsivers langas su klasės mokinių sąrašu.

Klasės mokinių sąraše pirmoji eilutė nurodo mokinio informaciją, kuri yra gauta iš Mokinių registro. Apačioje matoma to paties mokinio informacija, jei jis jau yra e. dienyne. Tokiu atveju, Jums reikia sulyginti iš MR gautą informaciją su e. dienyne turima to mokinio informacija.

  • Pirmosiose mokinio informacijos eilutėse pažymėkite varneles ties tais mokiniais, kuriuos norite importuoti į e. dienyną.
  • Taškeliu prie kiekvieno vaiko pasirinkite veiksmą „Pridėti naują vaiką” arba pažymėkite prie dienyne jau esančio mokinio eilutės, kurią norite sulyginti. (Patikrinti mokinius galite peržiūrėdami jo gimimo datą, el. paštą, Tėvų/Globėjų sąrašą, kuris išsiskleidžia dešinėje pusėje esančiu mygtuku „Globėjai“ prie kiekvieno mokinio eilutės).
  • Pažymėję visą reikiamą informaciją, apačioje spauskite mygtuką„Importuoti“.