Sveiki atvykę į Manodienynas.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Manodienynas.lt sistemos funkcionalumais.

Šioje skiltyje rodomi visų mokomųjų dalykų dienynai. Norėdami pildyti dienyną, paspauskite ant norimos grupės pavadinimo.

Atsidarę dienyną, matysite visų mokslo metų įrašus, jeigu norite matyti tik tam tikro periodo pamokas, tuomet viršuje nusistatykite datas nuo-iki ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Paspaudę mygtuką „Legenda“ matysite vertinimų legendą – standartinius, bei papildomai sukurtus įvertinimus, kuriuos sukurti gali mokyklos e. dienyno administratorius, atsižvelgiant į vidinius mokyklos poreikius.

Kuriant naują pamoką, spaudžiate „Nauja data“. Vertinimo laukeliuose supildote vertinimus/lankomumą. Paspaudę „pieštuką“ galite įrašyti vertinimo komentarą, naudojant esamus šablonus arba tiesiog įrašykite norimą tekstą. Taip pat komentarą galite išsaugoti kaip šabloną, kurį vėliau galėsite naudoti pildant informaciją kitose pamokose.

Pradinių klasių dienynuose papildomai yra rodomas mygtukas „Kopijuoti visiems“, kurio dėka, galima visai klasei kopijuoti tą patį vertinimą.

Kuriant naują pamoką, galima įvesti papildomą informaciją ir nustatyti įvertinimo tipą:

 • Paprastas pažymys;
 • Kontrolinis darbas;
 • Savarankiškas darbas;
 • Projektinis darbas;
 • Integruotas tarpdalykinis įvertinimas.

Taip pat galima pažymėti, jog tai yra integruota pamoka. Tuomet reikėtų pasirinkti mokytoją ir pamoką, su kuria bus integruota.

Iš tvarkaraščio yra paimamas vykstančios pamokos laikas.

Galite užpildyti pamokos temą, klasės ir namų darbus, pastabas apie pamoką. Jeigu esate sukūrę ugdymo planą, tuomet galima pasirinkti pamokai atitinkamą temą. Pasirinkus paspausti „Pridėti“.

Taip pat galite užpildyti namų darbus, nurodant terminą, nuo kada iki kada turi būti atlikta. Galima prisegti ir nuotrauką arba dokumentą, spauskite „Įkelti“. Įkelti galite .png, .docx, .doc, .jpg, .pptx, .xlsx, .xls, .pdf, .txt, .zip, .rar, .ppt formato dokumentus iki 15 MB dydžio. Pridėjus dokumentą nepamirškite įrašyti komentarą laukelyje “Namų darbai”, nes jeigu komentaras bus neįrašytas, mokiniai negalės matyti pridėto dokumento.

Užpildyti pastabas apie pamoką, kurios tėvams ir mokiniams nebus matomos.

Užpildžius visą reikiamą informaciją apie pamoką, spauskite „Išsaugoti“. Išsaugotą informaciją bet kada galima koreguoti paspaudus dienyne ant atitinkamos datos.

Skiltyje „Klasės ir namų darbai“ matysite visą informaciją apie pamokas:

 • Pamokos data;
 • Pamokos numeris;
 • Pamokos laikas;
 • Mokytojas;
 • Klasės darbai;
 • Namų darbai;
 • Prikabinti failai;
 • Pastabos apie pamoką;
 • Laikas iki kada reikia atlikti;

Šioje skiltyje turite susikurti savo mokomųjų dalykų grupes arba koreguoti jau sukurtas. Rekomenduojame iš anksto susikurti teisingas grupes, kad vėliau, metų eigoje, nereikėtų koreguoti.  Iškilus poreikiui pakoreguoti dalyko pavadinimą, turite kreiptis į mokyklos e. dienyno administratorių.

Norint sukurti naują grupę, spaudžiame „Kurti naują grupę“. Dalyko skiltyje išsirenkate dalyko pavadinimą. Papildomai galima prirašyti srautinės grupės pavadinimą ir pastabas apie grupę.

Jeigu pasirinktas dalykas turi atšakas, tuomet atsiras papildoma skiltis, kurioje pasirinksite dalyko atšaką. Jeigu nerandate mokomojo dalyko reikiamos atšakos, tuomet turite kreiptis į sistemų administratorių, kad jis skiltyje „M-klos nustatymai”„Dalykų kūrimas” sukurtų reikiamą atšaką.

Reikia nurodyti kursą, vertinimo tipą, ugdymo tipą, mokytojo savaitinių pamokų skaičių. Jeigu grupė pusmečių/trimestrų pabaigoje turi egzaminus, pažymėkite varnelę ties šiuo punktu.

Jeigu mokomąjį dalyką dėsto ir pažymius rašo vienas ar keli mokytojai, tuomet laukelio „skaičiuoti vidurkius" pasirinkimą palikite „Pagal dalyką" bus skaičiuojamas bendras vidurkis, kitu atveju, jeigu mokomąjį dalyką dėsto du ar daugiau mokytojų, ir norite, kad  mokomajame dalyke vidurkiai ir pažymiai būtų skaičiuojami kiekvienam mokytojui atskirai, tuomet pasirinkite „Pagal grupę".

Spaudžiate „Toliau“, tuomet pasirenkate klasę ir pažymite mokinius, kurie mokysis kuriamo dalyko. Prie mokinių galite pasirinkti mokymosi programą. Pagal nutylėjimą parenkama bendroji programa.

Šioje skiltyje galite susikurti ugdymo planą arba pasižiūrėti kitų mokytojų sukurtus planus ir pagal poreikį, juos pritaikyti sau, atsidarius kito mokytojo planą ir paspaudus „Kopijuoti į mano ugdymo planus“.

Norint sukurti savo ugdymo planą, turite nurodyti grupę, mokslo metus, parengimo metus, mokytojo laipsnį bei miestą. Jeigu nenorite, jog Jūsų planas būtų kopijuojamas, pažymėkite varnele ties punktu „Draudžiama kopijuoti planą kitiems mokytojams“. Supildę informaciją spauskite „Išsaugoti“.

Išsaugoję planą galėsite sukurti temas, redaguoti arba ištrinti sukurtą planą. Norėdami kurti temas ugdymo plane, spauskite „Redaguoti temas“. Atsidariusiame lange matysite jau sukurtas temas, kurias galėsite koreguoti, arba kurti naujas paspaudus „Nauja tema“.

Tuomet turite suvesti pamokos temą, nurodyti valandų kiekį, pamokos eilės numerį, pamokos datą nuo/iki. Taip pat galite pažymėti varnele, jeigu tai yra svarbi tema, tada bendrame sąraše, šalia šios temos, bus rodomas šauktukas. Viską suvedus spauskite „Išsaugoti“.

Šioje skiltyje galite sukurti ir matyti atsiskaitomuosius darbus. Atsidarę skiltį, matysite savo vedamus dalykus. Paspaudus ant norimos grupės, matysite savo sukurtus atsiskaitomuosius darbus pasirinktoje grupėje ir kitose grupėse, kuriose mokosi šios grupės mokiniai.

Norėdami sukurti naują atsiskaitomąjį darbą, spaudžiate „Sukurti naują atsiskaitomąjį darbą“. Kurdami atsiskaitomąjį darbą, galite pasirinkti tipą: kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, projektinis darbas. Tuomet įrašote temą, datą ir spaudžiate „Sukurti“.

Jeigu sukurti neleidžia, vadinasi sistemos administratorius nustatymuose yra nurodęs apribojimą, kiek atsiskaitomųjų darbų gali būti per dieną.

Sukurti atsiskaitomąjį darbą galima ir tiesiogiai skiltyje „Dienynas“, pasirinkus atitinkamą pamokos tipą (pavyzdžiui pasirinkus vietoje „paprastas pažymys” pasirinkimą „Kontrolinis darbas”), tuomet atsiskaitomasis darbas bus rodomas šioje skiltyje.

Šioje skiltyje mokytojai gali suvesti arba koreguoti savo mokomųjų dalykų tvarkaraštį.

Vedant tvarkaraštį, norėdami pridėti naują mokomąjį dalyką, paspauskite mygtuką su simboliu „+“, iš sąrašo pasirinkite norimą mokomąjį dalyką ir kairėje pusėje prie pridėto mokomojo dalyko nurodykite pamokos laiką.

Norėdami panaikinti mokomąjį dalyką iš tvarkaraščio spauskite mygtuką su simboliu „-“. Atlikus reikiamus pakeitimus, spauskite Išsaugoti.

Šioje skiltyje galima sukurti informaciją apie kitas veiklas (ekskursija, renginys ir pan.), taip pat matyti ir jau sukurtas iš anksčiau.

Norėdami sukurti naują, spaudžiate „Pridėti naują veiklą“, įvedate norimą datą, įrašote veiklos pavadinimą, veiklos tipą, nurodote kas yra atsakingas už veiklą, įrašote veiklos turinį bei skiriamas valandas ir spaudžiate „Išsaugoti“.

Ši skiltis skirta pusmečių ir trimestrų vertinimų pildymui. Atsidarius matysite visas grupes, kurios Jums priklauso. Pasirinkus konkrečią grupę, atsidarys vertinimo langas, kuriame galėsite išvesti pusmečių, trimestrų ar metinius vertinimus.

Vidurkio skiltyje rodomas konkretaus mokinio pažymių vidurkis. Vertinimus galima suvesti rankiniu būdu arba automatiškai, paspaudus atitinkamą mygtuką apačioje, priklausomai nuo to, kokioje skiltyje norite išvesti pažymius.

Atkreipkite dėmesį, kad galima pildyti tik arba skiltį „Įvert“ arba tik įskaitos laukelį „Įsk“. Vertinti ir pažymiu ir įskaita negalima, tuomet ataskaitoje pagal nutylėjimą bus atvaizduojamas įskaitos įvertinimas, o ne pažymio.

Taip pat šioje skiltyje priskiriamas ir kursas, kuris automatiškai užsipildo pagal nustatytą kursą grupės kūrimo skiltyje.

Papildomai galima suvesti aprašymą apie mokinio pažangumą.

Info stulpelyje, paspaudus ant mygtuko, matysite konkretaus mokinio pažymius, iš kurių yra išvedamas vidurkis, įvertinimų skaičių, praleistų pamokų, bei pavėlavimų kiekį.

Skiltyje „Lank” rodoma procentinė dalis kiek mokinys lankė pamokų.

Jeigu mokslo metų pabaigoje, mokinys turėjo papildomų darbų, įvertinimas įrašomas skiltyje „Pap. d.“. Šis pažymys bus rodomas ir visose ataskaitose, metinio vertinimo skiltyje (12 kl. moksleiviams, rodomas skiltyje „Įrašyti į atestatą“).

Kadangi automatinio pažymių užpildymo funkcija yra rekomendacinio pobūdžio, rekomenduojame būtinai pasitikrinti ar visiems mokiniams yra tinkamas vertinimas, patvirtinkite išvestus įvertinimus tik įsitikinę, jog jie yra teisingi. Automatiškai supildytus vertinimus galima koreguoti rankiniu būdu. Norint patvirtinti įvertinimus, spauskite „Išsaugoti pusmečius/trimestrus.“

Jeigu vertinimo skiltis yra pilkos spalvos ir neaktyvi, vadinasi, mokyklos sistemos administratorius yra užrakinęs galimybę įrašyti duomenis arba jeigu vertinimai jau yra išvesti, jie yra užsirakinę automatiškai.

SVARBU! Išsaugojus vertinimą, naktį jis bus užrakinamas, norint pakoreguoti išsaugotą įvertinimą reikia kreiptis į sistemos administratorių dėl atrakinimo.

Norint pradėti naudotis ZOOM integracija ir kurti video susitikimus, kiekvienas mokytojas savo paskyroje turi išsaugoti ZOOM paskyros kodus/raktus. Pirmiausia Naršyklėje atsidarykite nuorodą: https://marketplace.zoom.us/docs/api-reference/zoom-api.

Atsidariusiame lange, viršuje dešinėje spauskite My Apps. Prisijunkite prie savo paskyros spausdami Sing In. Suveskite savo paskyros prisijungimo duomenis arba autorizuokitės naudojant kitus būdus (Google, Facebook).

Sėkmingai prisijungus prie savo paskyros, viršutiniame meniu pasirinkite punktą Develop ir atsidarykite skiltį Build App. Atsidariusiame lange, JWT skiltyje, spauskite mygtuką Create. Suveskite savo sugalvotą paskyros pavadinimą ir spauskite mygtuką Create.

Supildykite savo paskyros infomaciją: mokyklos pavadinimą, vardą, el.pašto adresą ir spauskite mygtuką Continue.

Sukūrus paskyrą, matysite API Key ir API Secret sugeneruotus kodus, kuriuos reikės nukopijuoti ir išsaugoti savo mokytojo paskyroje dienyne. Nukopijavus duomenis į dienyną, spauskite mygtuką Continue.

Dienyne, mokytojo paskyroje, E.dienynas skiltyje pasirinkite Video pamokos. Tuomet spauskite mygtuką Video pamokų nustatymai. API Key ir API Secret skiltyse įklijuokite kodus iš zoom paskyros ir spauskite mygtuką Išsaugoti.

Išsaugojus nustatymus matysite informaciją, kad duomenys išsaugoti. Jeigu norėsite keisti savo turimą Zoom paskyrą, tuomet reikės šiuos suvestus duomenis pašalinti ir kartoti visus žingsnius nuo pradžių.

Kai jau išsaugosite kodus dienyno paskyroje ir zoom lange paspausite mygtuką Continue, matysite dar vieną tarpinį informacinį langą, kuriame taip pat reikės paspausti mygtuką Continue, kad užbaigtumėte paskyros kūrimo darbus.

Norint sukurti Video susitikimą, mokytojo paskyroje, skiltyje „Dienynas“ atsidarykite norimą dienyną ir viršuje paspauskite ZOOM mygtuką. Atsidariusiame lange pasirinkite video pamokos datą, laiką ir spauskite mygtuką Sukurti.

Apie sukurtą naują video pamoką mokiniai bus informuoti el.laišku. Taip pat sukurtas visas vaizdo pamokas galės matyti savo paskyroje, skiltyje „Pažymių knygelė“ - „Video pamokos“. Atsidarius skiltį bus matomos visos aktualios šios ir ateinančių dienų video pamokos.

SVARBU! Praėjusių pamokų informacija nėra saugoma.

Nuorodos skiltyje paspaudus Atidaryti, bus atidaryta video pamoka, per kompiuteryje numatytą pagrindinę naršyklę. Norėdami kopijuoti pamokos nuorodą, spauskite kopijavimo mygtuką veiksmai skiltyje.

Jeigu nepavyksta prisijungti per pateiktą nuorodą, galima jungtis prie video pamokos naudojant Zoom numerį ir slaptažodį.

Mokytojo paskyroje taip pat atvaizduojamos visos sukurtos aktualios video pamokos „E. dienynas“ - „Video pamokos“. Norint pašalinti sukurtą pamoką, reikia paspausti trynimo mygtuką.

Mokiniai, atsidarę pamokos nuorodą, galės prisijungti per savo naudojamą Zoom paskyrą, arba tiesiog prisijungimo prie pokalbio lange įrašyti savo vardą ir pavardę.

Šioje skiltyje, klasės vadovas, gali matyti savo klasės mokinių pažymių knygeles. Iš sąrašo pasirenkate mokinį, periodą, už kurį norite matyti duomenis ir spaudžiate patvirtinimo mygtuką.

Šioje skiltyje galima pamatyti ir koreguoti klasės duomenis: papildoma informacija apie klasę, priskirti mokiniai.

Priskirti mokinį į klasę galite skiltyje „Klasių duomenys pasirinkdami norimą klasę, ir apačioje puslapio iš sąrašo „Nepriskirti klasėms mokiniai pažymėkite varnelėmis norimus pridėti prie klasės mokinius ir spauskite mygtuką „Priskirti mokinius.

Klasės parametrus galite koreguoti skiltyje „Klasių duomenys pasirinkdami norimą klasę. Klasei galite nurodyti klasės pavadinimą, klasės numerį, klasės mokymosi periodą (klasė mokosi pusmečiais ar trimestrais), klasės vadovą, skyrių, klasės tipą (parengiamoji, 1,2 klasė, priešmokyklinė grupė ir kt.), nurodyti klasės ugdymo programą (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir kt.) ir klasės pamainą.

Šioje skiltyje, klasės vadovas ir mokytojas, gali matyti jau sukurtus ir sukurti naujus pamokų pateisinimus arba atleidimus nuo pamokų savo klasės/grupės mokiniams.

Norint sukurti naują pateisinimą, spaudžiate ties konkrečiu mokiniu mygtuką „Pateisintos pamokos ir „Kurti naują periodą.

Pasirenkate periodą, už kurį norima pateisinti pamokas, priežastį, pažymite ar norima pateisinti nuo visų pamokų ar tik nuo konkrečių. Taip pat galite parašyti ir pastabą. Užpildę duomenis, spaudžiate „Išsaugoti ir visų mokytojų dienynuose, praleistos ir pateisintos pamokos, tampa atitinkamos spalvos, kuri nurodyta legendoje, atsižvelgiant į pateisinimo priežastį.

Atleidimai nuo pamokų yra kuriami prieš įvykstant pamokai. Norint sukurti naują atleidimą, spaudžiate ties konkrečiu mokiniu mygtuką „Atleidimas nuo pamokų ir „Kurti naują periodą.

Pasirenkate periodą, už kurį norima atleisti nuo pamokų, pažymite varnelėmis mokomuosius dalykus, kuriems galios atleidimas, taip pat galite parašyti pastabą. Užpildę duomenis, spaudžiate „Išsaugoti. Mokomųjų dalykų dienynuose, kuriems yra sukurtas atleidimas nuo pamokų, mokytojams ties mokiniu, kuriam yra sukurtas atleidimas automatiškai pamokos langelyje atsiranda „atl“.

SVARBU! Jeigu pamokos mokomuosiuose dalykuose jau sukurtos ir atleidimas nuo pamokų įrašomas už praėjusį laikotarpį, tuomet „atl“ žymėjimas dienyne prie mokinio neatsiras.

Šioje skiltyje rodomos pastabos, pagyrimai bei kiti neutralūs komentarai pagal klasę.

Atsidarius klasę, rodomas mokinių sąrašas, kuriems yra įrašyti įrašai, o paspaudus ant konkretaus mokinio, galima perskaityti įrašytus pagyrimus/pastabas/komentarus.

Skiltyje Pagyrimai ir pastabos tėvai gali matyti mokinio pagyrimus (pagyrimai žymimi žaliu linksmu veideliu), patabas (pastabos žymimos raudonu liūdnu veideliu) ir neutralius mokytojo komentarus (neutralūs komentarai žymimi geltonos spalvos veideliu).

SVARBU! Skiltyje Pagyrimai ir pastabos esančius komentarus gali šalinti tik sistemų administratoriai.

Šioje skiltyje galima peržiūrėti suplanuotus tėvų susirinkimus. Sukurti susirinkimą ir prie susirinkimo pridėti reikiamą dokumentą gali tik klasės vadovas.

Šioje skiltyje galima matyti visus mokyklos mokytojus ir jų tvarkaraščius.

Šioje skiltyje galima sukurti informaciją apie kitas veiklas (ekskursija, renginys ir pan.), taip pat matyti ir jau sukurtas iš anksčiau.

Norėdami sukurti naują, spaudžiate Pridėti naują veiklą, įvedate norimą datą, pasirenkate norimą klasę, įrašote veiklos pavadinimą, veiklos tipą, nurodote atsakingą asmenį už veiklą, veiklos turinį, pastabas ir spaudžiate Išsaugoti.